Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1 zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  MIECZYSŁAW TRYBA Firma „Albatros”, 83-334 Miechucino, Mojusz 12B
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: IOD-ALBATROS@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt i jego obsługę
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od momentu ustania ostatniego kontaktu
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych systemach podejmowania decyzji w tym profilowane ani przekazywane do państw trzecich